preloader
Sarımsaq yetişdirilməsi

Sarımsaq yetişdirilməsi

Sarımsaq su keçirən, gilli-qumlu, orta ağırlıqdakı münbit torpaqda yaxşı məhsul verir. Sarımsaq ilıq iqlimi sevir. Tempraturun 15-20 dərəcə olması kifayətdir. Tempratur 15-20 dərəcə arasında olanda sarımsaq çiçəklənir. Amma bu çiçəklər toxum bağlamır.

Bitkinin yaşıl hissələri, tempraturun 15 dərəcədən yüksək olması bitkinin inkişafına mane olur. Sarımsaq diş halında olanda -10 dərəcəyə qədər davam gətirə bilir. Bitki halında isə -3, -4 dərəcəyə qədər tələf olmur. Aşağı tempratur şəraiti uzun müddət davam edəndə tempratur 0 dərəcədən aşağı düşən kimi donur.

İqlim qədər torpağın xüsusiyyətləri də əhəmiyyətlidir. Çox ağır, gilli və suyu saxlayan torpaqlarda sarımsağın başı yaxşı formalaşmır. Sarımsaq torpaqda bir az humus olanda yaxşı inkişaf etsə də, gübrəni sevmir. Buna görə də gübrə sarımsaqdan qabaq əkilən məhsula veriləndə daha yaxşı məhsul gətirir. Sarımsaq az humuslu, qumlu-çınqıllı torpaqlarda, turşuluğu neytral səviyyədə olan torpaqlarda yaxşı məhsul yetirir. Sarımsaq süni gübrələri sevir. İnkişafının ilk mərhələsində azota ehtiyacı çox olsa da, getdikcə ehtiyacı azalır. Son mərhələdə kaliuma ehtiyacı artır. Yaxşı məhsul əldə etmək üçün çınqıllı-qumlu bir torpağa 20 kq/da azotlu, 25 kq/da kalimlu və 10 kq/da fosforlu gübrə səpilməlidir. Qida maddələri az olanda dişlər balaca qalır, sayı isə çox olur.

Torpağın hazırlanması

Təzə peyin istifadə olunmamalıdır. Əkindən ən az 3 ay qabaq hər 1000 kvadrat metrə 3-4 ton yanmış peyin səpilməlidir. Gübrə 25 santimetr dərinliyə qarışdırılmalıdır. Qış vaxtı ərazi şumlanmalıdır.

Yaxşı məhsul götürmək üçün əkindən qabaq hər 1000 kvadrat metr torpağa 7-8 kq azot, 10 kq fosfor və 20-25 kq kalium qatılmalıdır. Bu günrə torpağın 10-12 santimetr dərinliyinə qarışmalıdır. Bitki 30-40 santimetr olandan sonra hər 1000 kvadrat metrə 12-13 kq kalium nitrat vermək lazımdır.

Əkin

Əkində istifadə olunan dişlər ümumi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq seçilir. Sonra ölçüsünə görə ayrılır və 2-3 qrupa bölünür. Dişlər bir-birindən qoparılanda zərər dəymişlər tullanır, istifadə olunmur. Qruplara ayrılandan sonra dişlər ayrı-ayrı əkilməlidir. Bu cür qruplaşdırılması məhsulun inkişafı eyni vaxtda olmaz. Məhsul irili-xırdalı olar.

Dişlər aralarında eni 120 santimetr olan və aralarında 30 santimetr məsafə qoyulan taxtalara dişlərin ucu görünəcək formada əllə tək-tək əkilir. Xüsusilə fikir vermək lazımdır ki, dişlər tərs əkilməsin. 1 kvadrat metrə baş sarımsaq yetişdirilməsiı üçün 80-100 dənə diş əkilir. Bu hesabla hər 1000 kvadrat metr üçün lazım olan dişin miqdarı dişin ölçüsündən asılı olaraq 60-80 kq arasında dəyişir. Yabanı otlardan təmizlənmiş bir tarlada dişlər arasındakı məsafə 10-12 santimetr olmalıdır. Yabanı ot problemi olan tarlalarda sıra ilə məhsul əkmək və sıralar arasındakı yabanı otlardan qurtulmaq üçün 25-30 santimetrlik sıraların arasına üstdən 6-8 santimetr məsafə qoymaq lazımdır.

Şumlama

Əkilən kimi dişlər kök və zoğ əmələ gətirir. Bitkilər 12-20 santimetr boy atandan sonra yabanı otların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq vı bitkilərin daha yaxşı inkişafını təmin etmək üçün torpağı 3-4 santimetrdən dərinə getməmək şərtiylə şumlamaq lazımdır.

Zəif torpaqları və yabanı ot problemi olmayan tarlaları şumlamağa ehtiyac yoxdur. Şumlama çox çətin işdir. Sarımsağın qiymətinə ən çox dişlər, əkin və şumlama təsir edir. Bunlara qənaət etməklə qiymətə də təsir etmək olar.

Suvarma

İstehsalat vaxtı yağan yağıntı bitkinin su tələbatını ödəmirsə ərazini su sızdırma üsulu ilə suvarmaq lazımdır. Sızdırma üsuli üçün bikinin kökünü torpaqla doldurmaq lazımdır.