preloader
Pomidor yetişdirilməsi

Pomidor yetişdirilməsi

Pomidor isti və ilıq iqlim bitkisidir. İnkişaf dövründə tempratur sıfırın altına düşərsə (-2, -3 dərəcəyə) bitki tamamilə tələf olur. Şitilləri tarlaya əkmək üçün yaz soyuqlarının qurtarmağını gözləmək lazımdır.

Pomidor üçün gecə və gündüz arasında 6 dərəcə yaxud 8 dərəcə fərq olmalıdır. Gündüz tempratur 19-26 dərəcə, gecə isə 14-18 dərəcə olanda inkişaf yaxşı olur.

Tozlanmanın da tempraturla əlaqəsi çoxdur. Pomidorun çiçəyinin tozları tempratur 10 dərəcə və daha artıq olanda istənilən formada cücərir, tozlanma prosesini tamamlaya bilir. Tempratur 15 dərəcədən aşağı olanda məhsuldarlıq aşağı düşür. Tempratur aşağı olanda toz çox az olur, ona görə də formasız pomidorlar yetişir. Tempratur 40 dərəcədən artıq olanda çiçək tozları tələf olur, məhsul əmələ gəlmir.

Pomidor toxumlarını cücərtmək üçün torpağın minimum tempraturu 10 dərəcə, optimal tempratur 20-29 dərəcə, maksimum isə 36 dərəcə olmalıdır.

Pomidor yetişdirilməsiında torpağın xüsusiyyətləri

Pomidor dərin, məsaməli, su saxlama xüsusiyyəti yüksək, humus və qida maddələriylə zəngin, çınqıllı torpaqları sevir. Tez yetişməsi üçün qumlu, çınqıllı torpaqlar yaxşıdır. Torpağın pH dərəcəsi 5,5-7,0 arasında, duzsuz yaxud az duzlu (2,3 mS-dan az) torpaqlarda yaxşı yetişir. Torpaqda pH=5,5 olanda 1000 kvadrat metrə 200-500 kiloqram əhəng verilməlidir, pH=7,0-dan artıq isə hər il  1000 kvadrat metrə 30-50 kiloqram kükürd verilməlidir.

Pomidor şitilin yetişdirilməsi

Şitil yetişdirmək üçün adətən torf, perlit, vermikulit, yaxud torf, perlit, torpaq, yaxud da yanmış heyvan gübrəsi, qum, torpaq qarşığından istifa olunur.

Yanmış heyvan gübrəsi, qum, torpaq qarışığımda 1:1:1 nisbəti tədbiq olunur. Tof, perlit, torpaqda isə 2:1:1 nisbəti tədbiq olunur.

Şitil yetişdirmək üçün istifadə olunan maddələrin (heyvan gübrəsindən başqa) dezinfeksiya edilməsi faydalıdır. Toxum əkilməzdən azı bir ay əvvəl dərmanlanmalıdır.

Pomidor yetişdirilməsində toxum əkmə:

Şitil yetişdirmək üçün istifadə olunan qarışım kifayət qədər nəmlidirsə suvarmağa ehtiyac yoxdur. Əgər deyilsə şitil yetişdirmək üçün istifadə olunan qarışımla doldurulmuş şitil torbaları yaxud qabları yaxşıca suvarılmalı, ondan sonra toxum əkilməlidir.

Toxumlar 3-4 saat suda qalandan sonra əkiləndə daha tez cücərir. Toxumlar 1-3 santimetr dərinliyə əkilməlidirlər. Toxum əkiləndən sonra təzədən suvarmaq faydalıdır.

Kimyəvi gübrələr toxum əkilməzdən ən az 15 gün əvvəl şitil yetişdirmək üçün istifadə olunan qarışıma qarışdırılmalıdır.

Toxumun cücərməsi üçün ən münbit torpaq tempraturu 12-15 dərəcədir. bu tempraturda toxum 5-13 gün ərzində cücərir. Pomidor şitillərinin yerini dəyişmək üçün ən yaxşı vaxt ilk yarpaqlarının ərsəyə gəldiyi və yerə paralel olduğu vaxtdır. Sağlam və inkişaf etmiş ştillərin yeri dəyişdirilə bilər.

Pomidor yetişdirilməsində şitil əkini:

Şitil yazın soyuqları qurtarandan sonra, torpağın və havanın tempraturu 12-15 dərəcə olanda əkilməlidir. Adətən əkin toxum əkiləndən təxminən 7-8 həftə sonra olur. Tarlaya çiçək açmış ya da üstündə tərəvəz olan pomidor şitilləri əkilməməlidir. Bu şitillərin inkişaf sürəti aşağıdır, boyu artmlr, məhsul vermir. Şitil axşamtərəfi əkilməlidir, günəşin altında saxlanmamalıdır.

Şitillər tıxminən 15-20 santimetr olanda əkinə hazır olur. Azərbaycanda şitillər fevralın sonu, martın əvvəli əkilir. Şitil əkiləndən sonra kifayət qədər su verilməlidir. Su verəndən sonra xəstəliklərlə mübarizə üçün dərmanlanmalıdır.

Pomidor şitillərinin arasındakı məsafə növündən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Bəzi növlərdə məsafə 60-80 santimetr, bəzilərində 140 santimetr olmalıdır.

Pomidor yetişdirilməsində şumlama:

Şitillər əkiləndən 2 həftə sonra torpağı şumlamaq lazımdır. Kişik ərazilərdi adətən fəhlələr şumlayır. Tarlalarda isə geniş sahələri traktorların köməyi ilə şumlayırlar. Birinci şumlamadan  2-3 həftə sonra ikinci şumlama baş tutur. Bu mərhələdə bitkilər 30-35 santimetr uzanmış olur və onu iplə xüsusi qurğuya bağlayırlar. Hər şumlayanda bitkinin kökünə torpaq doldurulur. İkinci dəfə şumlayandan sonra ərazidəki yabanı otlar da təmizlənir, yağıntıların torpağın üzərində əmələ gətirdiyi təbəqə qırılır, torpaq havalandırılır, torpaqdakı nəm qorunur.

Pomidor yetişdirilməsində suvarma:

Pomidor rütubəti sevir. Suyu az olanda yuxarısındakı yarpaqları qıvrılır. Çox rütubətli, ağır torpaqlarda isə bitki xəstəlik tutur. Cücərəndə, pöhrələyəndə, çiçəkləyəndə və yetişəndə nəm çatışmazlığına qarşı həssas olur. Torpağın həddən artıq rütubətli olması vegetativ inkişafı sürətləndirir. Məhsul qoz boyda olana qədər suvarılmamalıdır, ondan sonrakı mərhələdə isə 2-3 dəfə, quraq yerlədə 4-5 dəfə suvarılmalıdır.

Açıq tarlada, çiçəkləmə vaxtı su çatışmazlığı kiçik meyvələrin tökülməyinə gətirib çıxarır. Məhsul yığılan ərəfədə də çox tez-tez suvarmaq pomidorun inkişaf sürətini azaldır. Müntəzəm suvarmayla pomidorda yarıq əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olar.

Açıq tarlada, arx üsuluyla suvarmada, suyun kökün boğazına dəyməməyi üçün arxasına tikmək üsulundan istifadə etmək lazımdır. Nizamsız suvarmada isti vaxtlarda torpaq quruyursa, günəşin torpaqdan əks olunmasıyla, kalsiyum çatışmazlığı da varsa, xüsusilə torpağa yaxın olan pomidorların alt tərəfi çürüməyə başlayır. Belə hallarda, kalsiyum çatışmazlığı da varsa əhəng vurulmalı, torpağın səthinə yanmış heyvan gübrəsi, kompost, sap, saman kimi madələr səpilməli, müntəzəm suvarmayla torpağın qurumağının qarşısı alınmalıdır.