preloader
CAL MAG MAX

CAL MAG MAX


4% KALSİUM & 2% MAQNEZİUM
Qida Maddələrinin Zərərsizləşdirilməsinə Yardım
Hüceyrələrdə Ca və Mg miqdarının tarazlanması
Güclü Hüceyrələrin Stimullaşdırılması

Zəmanətli Təhlillər:
Hər zaman pestisid və gübrələri tutumda qarışdırmazdan əvvəl adi şüşə bankada testdən istifadə edin. Ümumi Azot (N) – 7%
7% Nitratlar
Həll olan Kalium (K2O) – 3%
Kalsium(Ca) – 4%
4% Chelated Calcium (Ca)
Magnesium (Mg) – 2%
2% Elementar Magnezium (Mg)
Alınmışdır: selitra, Kalsium-qlükoheptonat, Maqnezium-Qlükoheptonat, Kalium-nitrat. Xelat agenti: Qlükoheptonat.
Məhsulun göstəriciləri:
Qallonda çəkisi – 12.14 lbs.
Litrdə çəkisi – 1.45 kg
pH – 6
Hər qallonda – 0,48 funt Ca və 0,24 funt Mg
Hər litrdə – 0,058 kq Ca və 0,029 kq Mg

ÜMUMİ MƏLUMAT

Kalsium/Maqnezium Çatışmazlıqları:

Kalsium və Maqnezium çox mühüm ikinci dərəcəli qidalandırıcı maddələrdəndir və şəkərin əmələ gəlməsi üçün vacib xlorofil molekulunun bir hissəsidir. Maqneziumun kifayət qədər olmaması yaşıl rəngin ümumi itkisinəgətirib çıxarır və ilk növbədəköhnə yarpaqların dibində (damarlararası xloroz) özünü büruzə verir. Davamlı çatışmazlıq həmçinin cavan yarpaqlara təsir göstərəcək və sonradan yeni ocaqların yaranmasına səbəb olacaq. Kalsium və Maqnezium çatışmazlığı əsasən pH-I yüksək olan – 8-dən yuxarı və turş 6,5-dən aşağı olan torpaqlarda baş verir. Kalsium və Kaliumun yüksək qatılıqları Maqneziumun udulmasının azalmasına gətirib çıxaracaq.

Torfun tətbiqi: Torpağın sınağı səviyyələrin təyini üçün çox vacibdir. Kalsium və Maqneziumun səviyyəsində çatışmazlığı və marginallığı müəyyən edəndən sonra CalMag Max bütün vegetasiya dövrü boyu tətbiq edilir. Bu məhlul istənilən çiləyici gübrəyə əlavə edilə bilər.

Saxlanma və Rəftar:

Saxlanma: Adi anbarda saxlanıla bilər, isti və soyuqdan asılı deyil. Cal Mag Max heç bir xüsusi qarışdırma tələb etmir. O neytral pH-a malikdir və abraziv və ya corroziyaya səbəb olmur.

Həllolma: Cal Mag Max konsentrata su əlavə etməklə durulaşdırıla bilər və ya son məhsulda heç  bir zərərli təsiri olmasın deyə, konsentrata su əlavə edilə bilər.  Kalium, pestisidlər, herbisidlər və funqisidlər əlavə edilməmişdən əvvəl müvafiq həcmdə su qatılmalıdır.

Qarışdırma: Cal Mag Max fosfor-üzvi gübrələrinə UYĞUN GƏLMİR, ayrıca qarışdırılmalı və əlavə edilməlidir. Birincisi, digər qidalandırıcı maddə və ya pestisidlərlə birlikdə qarışdırılmazdan əvvəl suda həll edilməlidir. Növbəti qarışdırma proseduruna Cal Mag Max müvafiq miqdarda su ilə həll edildikdən sonra riayət olunmalıdır. Qarışdırma üçün materialları aşağıdakı ardıcıllıqla əlavə edin:

  1. isladılan tozlar, 2. Axıcı maddələr, 3. suda həll olan maddələr, 4. Səthi-aktiv maddələr, 5. Emulsiyaşəkilli qatılıqlar. Hər əlavədən sonra çalxalamağı unutmayın. Növbəti məhsulu əlavə etməzdən əvvəl, əvvəlkinin tam qarışdığına əmin olun. Bütün qarışıqları həmin gün istifadə edin.