preloader
NITRO+K

NITRO+K


82% Yavaş Azad Olan Azot Kalium-Karbonatla

Kristal kimi Düzgün Həll
Ot örtüyü üçün idealdır
N və K-n mütənasib nisbəti
Nitratsız/Xloridsiz
Qələvisizləşdirilmir və ya buxarlanmır
İkili təsir – Yarpaq/Kök böyüməsi

Zəmanətli təhlillər:
Ümumi Azot (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%
4% karbamid
18% Zəif əlçatan suda həll olan Azot*
Həll olan Kalium (K2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16%
Alınmışdır: zəif karbamid-biuret, metilen-karbamid, Kalium-Karbonat.
*82% Zəif əlçatan Azot isə metilen-karbamiddən

Məhsulun göstəriciləri:
Qallonda çəkisi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1 funt
Litrdə çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 kq
pH 10.5
1 qallonda . . . . . . . . . . . . 2,6 funt azot və 1,9 funt kalium
1 litrdə . . . . . . . . . . . .. . 0,32 kq azot və 0,23 kq kalium

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun Təsviri:
Nitro+K torfun keyfiyyətini dəstəkləyən iki mühüm elementi, azot və kaliumu özündə birləşdirir. Bu məhlul azot və kaliumun daha səmərəli və etibarllı mənbələrini təmin edir. Nitro+K-nın tərkibində reaksiya qabiliyyətli UB polimer (metil-karbamid) var, o karbon-azot zəncirini təşkil edir. O qələvisizləşmənin və uçuculuğun qarşısını alır, torpaq mikroorqanizmlərini qida mənbəyi ilə təmin edir. Nitro+K təhlükəsiz və əlçatan kalium mənbəyidir.
Yarpaq məhlulunun adgeziya xüsusiyyətləri sayəsində torfun idarə edilməsində N və K-n illik tətbiq normaları 40% azala bilər, bu isə N+K-n qaraçöhrə, yaşıllıq və forvaterlər üçün qənaətcil gübrə olduğunu göstərir. Kalium yarpaq hüceyrələri tərəfindən daha tez udulur, torf isə tətbiqdən bir neçə gün sonra reaksiya verir. Zəif azad olan azot yarpaqların böyüməsinə səbəb olmadan azotun ardıcıl ayrılmasını təmin edir. Bu saman və digər mümkün xəstəliklərlə bağlı arzuolunmaz problemləri azaldır. Yarpağın kortəbii inkişafı xəstə kök sisteminə gətirib çıxarır. Zoğların həddindən artıq böyüməsi sağlam kök sisteminin inkişarfı üçün lazım olan energini azaldır. Nitro+K-nın tərkibində xloridlər, nitratlar və ya sulfatlar yoxdur. Bu xüsusi əhəmiyyətə malikdir, belə ki, onlar torpaqda arzuolunmaz duzlar yaradacaq, toxumların böyüməsinə mane olacaq və bitkilərin ciddi zədə almasına səbəb olacaq.

Təklif olunan istifadə istiqamətləri:
Nitro+K Maye Gübrə Məhlulu özlüyündə təhlükəsiz, zəif fitotoksik azot/kalium mənbəyidir. Bütün torfda bitən otlara (soyuq, isti və keçid dövrü otları daxil olmaqla) tətbiq edilə bilər. Nitro+K yarpaq tətbiqi üçün nəzərdə tutulan digər texniki materiallarla birlikdə istifadə etmək olar. Bu onun bəzi funqisid, insektisid və herbisidlərlə adgeziyasını (yağış şəklində etməklə) artırar. Göründüyü kimi, PGR-lə birlikdə istifadə zamanı Nitro+K rəngsizləşməni azaldır, bu isə adətən PGR-dən istifadə edərkən baş verir. Nitro+K aqressiv və abraziv deyil, istənilən çiləmə avadanlığı vasitəsilə istifadə edilə bilər.

Tətbiqə dair tövsiyələr:
Qaraçöhrə və Yaşıllıqlar: Qaraçöhrələrə çiləyici ilə 1,000 kv. ft sahəyə hər 7-14 gündən bir 1/10-1/8 funt N, 1,000 kv.ft sahəyə 1-2 qallon qarışıq tutumundan az olmamaq şərti ilə vurulur. Tövsiyə olunan bu norma bütün torf bitki növlərinə, o cümlədən onların A-4 və G-2 kimi sortlarına və çölbuğdasına aiddir. Yavaş azad olan Azot artıq böyüməni məhdudlaşdıracaq və arzuolunmaz samanın toplanmasının qarşısını alacaq.
Forvater: Forvaterlərə çiləyici ilə 1,000 kv. ft sahəyə hər ay ¼-1/3 unsiya N-u, 1,000 kv. Ft sahəyə 2 qallon qarışıq tutumundan az olmamaq şərti ilə vurulur. Nitro+K korroziya yaratmır və istənilən çiləyici sistemi ilə əlavə edilə bilər. Çox miqdarda yavaş azad olan azotdan istifadə arzuolunmaz samanın böyüməsinə səbəb olan zoğların böyüməsinin qarşısını alır. Nitro+K bir çox pestisidlərlə qarışdırıla bilər. 22-0-16 PGR ilə kombinasiyada PGR-n tətbiqi ilə əmələ gələn arzuolunmaz rəngsizləşmənin qarşısını alır. Maye gübrələrin iki qat səmərəliliyi (həm yarpaq, həm də kök tərəfindən mənimsənilmə) dənəvər gübrələrdən istifadə zamanı normanın 1/2 –nin tətbiqindən hiss etmək olar. Pestisidləri tutumda qarışdırmazdan əvvəl hər zaman şüşə bankada testdən istifadə edin. Nitro+K-nin pH göstəricisi 10.5 olsa da, onun torpağı turşulaşdırdığını qeyd etmək lazımdır. Sizin texniki materialların markirovkasını pH göstəricinin uyğunluğu nöqteyi-nəzərindən yoxlayın.

Saxlanma və Rəftar:
32o F-dən aşağı temperaturda saxlanıldıqda Nitro+K suvaşqan olacaq. Xüsusi çalxalanma tələb etmir. Tutumda digər texniki materiallarla qarışdırıla bilər. Nitro + K qələvidir (pH 10,5) və mis əsaslı funqisidlərlə birlikdə istifadə edilə bilər.
Qarışdırma: Nitro+K-nı digər qidalandırıcı maddə və ya pestisidlərlə qarışdırmazdan əvvəl, suda həll etmək lazımdır. Qatı texniki materialllrı suda həll etməzdən əvvəl birlikdə qarışdırmayın. Nitro+K-nı yürkək turşuluqlu materiallarla, o cümlədən fosfat turşusu və ya ammonium-sulfatla qarışdırarkən ehtiyatlı olun. Bu materialları pH 7 və daha yuxarıya qədər neytrallaşdırın. Kalium-fosfat, kalium-xlorid, karbamid və ammonium-karbamid, selitra və ya fosfor birləşmələri su ilə durulaşdırıldıqdan sonra, asanlıqla qarışdırıla bilər.
Növbəti qarışdırma pprosedurlarını Nitro+K-nı suda durulaşdırdıqdan sonra istifadə etmək lazımdır. Qarışdırma məhsullarını bu ardıcıllıqla əlavə edin: 1. Nəmləndirilən tozlar, 2. Axıcı maddələr, 3. Suda həll olanlar, 4. Səthi-aktiv maddələr,
5. emulsiya əmələ gətirən qatılıqlar. Hər əlavədən sonra qarışdırmağı unutmayın. Növbəti məhsulu əlavə etməmişdən qabəq, əvvəlkinin yaxşı qarışdığına əmin olun. Nitro+K mis əsaslı funqısıdlərlə qarışdırmaq olar.