preloader
NITRO-30® SRN

NITRO-30® SRN


85% Yavaş azad olan Azotla

Qələvisizləşdirilmir və ya buxarlanmır
İkili təsir – Yarpaq/Kök böyüməsi
İstənilən Azotun Aşağı Duzluluq İndeksi
Karbonla birlikdə Torpaq mikroblarının stimullaşdırılması
Nitrat qələvisiz
Bitki böyüməsinin tənzimlənməsi

Zəmanətli təhlillər:
Ümumi Azot (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
4.5% karbamid
25.5% Zəif əlçatan suda həll olan Azot*
Alınmışdır: zəif karbamid-biuret, metilen-karbamid
*85% zəif əlçatan Azot metilen-karbamiddən alınır

Məhsulun göstəriciləri:
Qallonda çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,38 funt
Litrdə çəkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,24 kq
Duzluluq indeksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
1 Ton (2,000 funt) = 192.7 qallon
1 qallonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 funt Azot
1 litrdə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,37 kq Azot
pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun Təsviri:

Aşağı Azot miqdarlı Nitro-30 (30-0-0) Maye Gübrəsi təhlükəsiz, etibarlı, azotun zəif azad olmasını təmin edən torf və bağçılıqda istifadə üçün ideal yarayan həlldir. Nitro-30 SRN (30-0-0) çiləmə üçün stabil, yüksək qatılıqlı maye azot mənbəyidir. Nitro-30 özlüyündə torpaq mikroorqanizmləri tərəfindən istifadə olunan UB-polumerlə (karbamid) qarşılıqlı əlaqədə olan azot/karbon zənciridir. Nitro-30 tərkibində suda həll olan metilen-karbamidlə yanaşı, az miqdarda sərbəst karbamid olan düzgün mayedir. Nitro-30 qalıq azotun çıxmasını, aşağı uçuculuğu və qələvisizləşmənin azaldılmasını təmin edir. Onun tərkibində nitratlar yoxdur. Nitro-30-dan azotun ayrılması torpaq mikroorqanizmlərindən, hidrolizdən və UB-şüalanmadan asılıdır. Bu molekulda karbon olduğundan bütün faydalı mikroorqanizmlər üçün enerji mənbəyini təmin edir. Azotun ayrılması torpağın temperaturun, mikrobların aktivliyinin və bitkilərin azota olan tələbatının artması ilə bağlıdır. Belə azot molekulu forması qələvisizləşməyə və uçuculuğa müqavimət göstərir ki, bu da onu iqtisadi cəhətdən səmərəli azot mənbəyinə çevirir. Nitro-30 bitki materialları üçün fitotoksik deyil. Nitro-30-un tərkibində asılı hissəciklər yoxdur, XÜSUSİ ÇALXALANMAYA EHTİYAC YOXDUR və dogər texniki maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər. O çiləmə sistemləri üçün ideal yarayır, tıxac əmələ gətirmir, abraziv deyil. Nitro-30-u çoxlu miqdarda turşu və qələvi materiallarlar qarışdırmaq təhlükəsizdir. Bu Growth Products, Ltd  şirkətinin eksklüziv propietar məhsuludur.

Təklif olunan istifadə istiqamətləri:

Nitro-30 SRN (30-0-0) Maye Gübrə məhlulu – təhlükəsiz, yanmayan, istənilən ot bitkiləri (soyuq, isti və keçid mövsümi otlar), ağac və dekorativ bitkilər üçün etibarlı azot mənbəyidir. Nitro-30-u digər texniki məhsullarla birlikdə orta qalınlıqlı yarpaqlara çiləmək məqsədilə istifadə etmək olar. Nitro-30 herbisidlərin və insektisidlərin təsirini gücləndirə bilir. O tıxac əmələ gətirmədiyinə və abraziv olmadığına görə çiləmə avadanlığı üçün idealdır.

 

Tətbiqə dair tövsiyələr:

Torf tətbiqləri: Nitro-30 vegetasiya dövründə ərzində sərin, isti və keçid dövrü otlarına tətbiq etmək olar. 1000 kv. funt  sahə üçün tələb olunan azotu su ilə həll edin (baxın: Qarışdırma Tutumu Cədvəlində müxtəlif çələmə həcmlərində azotun dəqiq miqdarı verilmişdir). Lakin Nitro-30-un səmərəliliyi nəticəsində Azotun illik veriliş normaları dənəvər gübrələrlə müqayisədə 1/3 qədər azaldıla bilər. Nitro-30 kiçik həcmlərlə çilənmə üçün ideal uyğundur, digər N-P-K materialları və texniki məhsullarla birlikdə çilənə bilər.

Saxlanma və Rəftar:

32o F-dən aşağı temperaturda uzun müddət saxlamayın. Soyuq temperaturlarda Nitro-30 suvaşqan olacaq vəqatılaşacaq. Əgər dondurmusunuzsa, onda daha isti yerlərdə saxlayın və isti su ilə qarışdırın. Nitro-30 normal məhlul vəziyyətini bərpa edəcək.. Donma məhlulun aqronomik keyfiyyərinə xələl gətirmir.

Kütləvi saxlanma: Nitro-30-u polipropilen, şuşə lifli, paslanmayan polad və ya yumşaq polad tutumlarda saxlamaq olar. İstilik məhsula təsir göstərmir. Nitro-30 üçün tövsiyə olunan saxlanma temperaturu 40o F və daha yüksəkdir. Uzun illər açıq havada <32o F temperaturda saxlanıldıqda, axıcılığı təmin etmək üçün konsentratı 10-15% su ilə durulaşdırmaq tövsiyə olunur. Əgər havada temperatur 20o F aşağıdırsa, anbarda saxlayın. Nitro-30 SRN xüsusi calxalama tələb etmir. Aşağı qələviliyə malik pH göstəricisi olan əksər metalları korroziyaya uğratmır, ona görə də istənilən çiləyici və ya suvarma avadanlığı ilə istifadə edilə bilər.

Həllolma: Nitro-30-u ya konsentratı suya əlavə etməklə, ya da sonuncu qarışdırılan maddəyə hər hanı mənfi təsir olmadan qatılaşdırma suyuna əlavə etməklə həll etmək olar. Kalium və fosfatları və ya pestisid, funqisid və herbisidləri əlavə etməzdən əvvəl müvafiq həcmdə su qatın.

Qarışdırma: Nitro-30 SRN-I başqa qidalandırıcı maddələr və ya pestisidlərlə qarışdırmazdan  əvvəl,,  su  iilə durulaşdırmaq,  lazımdır.  Qatı texniki materialları ilkin durulaşdırmadan qarışdırmayın.  Nitro-30 SRN-i fosfat turşusu və ya ammonium-sulfat kimi qatı turşulu materiallarla qarışdırarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Onları pH 7 və daha yüksək göstəriciyə qədər neytrallaşdırın. Kalium-fosfat, kalium-xlorid, kalium-nitrar, karbamid və karbamid-ammonium-nitrat və ya fosfor birləşmələrini Nitro-30 SRN-lə suda durulaşdırdıqdan sonra qarışdırın.

 

Nitro-30-u suda durulaşdırdıqdan sonra digər qarışdırma prosedurlarından istifadə etmək lazımdır. Qarışdırılacaq məhsulları aşağıdakı ardıcıllıqla əlavə edin: 1. Nəmləndirici tozlar, 2. Axıcı maddələr, 3. Suda həll olanlar, 4.  Səthi-aktiv maddələr, 5. Emilsiya əmələ gətirən konsentratlar. Be sure to agitate during each addi- tion. Hər əlavədən sonra çalxalamağı unutmayın. Növbəti məhsulu əlavə etməzdən əvvəl qabaqkının yaxşı qarışdığından əmin olun. Qarışığı bütünlüklə həmin gün tətbiq edin. Nitro-30 mis əsaslı funqisidlərlə qarışdırıla bilər.