preloader
NITRO®-26 B PLUS

NITRO®-26 B PLUS


26-0-0 69% SRN və 1% BOR ilə

Təhlükəsiz, Aşağı duzluluq İndeksli – Yanmayan Azot
Yuyularaq qrunt sularına qarışmır və ya atmosfer havasına buxarlanmır
Azot 8-12 həftə mövcud olur
Azot və Hidrogen dərhal yarpağın toxumalarına nüfuz edir
Nitratsız – Ekoloji İdarəetmə
Daha az sudan istifadə etməklə tətbiq edilir

Zəmanətli Təhlil:
Ümumi Azot (N) ………………………………………….. 26%
8% Qalıq Azot
18% Suda həll olunan və zəif müəyyənləşən Azot*
Bor (B) ……………………………………………………….. 1%
Alınmışdır: zəif karbamid-biuret, metilen-karbamid, di-natrium-perborat-tetrahidrat F106
*20% Metilen-karbamiddə zəif müəyyənləşən azot
Texniki Göstəricilər:
Qallonla çəkisi ………………………………………. 10.38 funt
Qallonda N-n funtu………………………………… 2.7 funt
pH ………………………………………………………………..10
Duzluluq indeksi…………………………………2 – 4

ÜMUMİ MƏLUMAT

MƏHSULUN TƏSVİRİ:
“Nitro-26 B” meyvə köklü bitkilər üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli məhsuldur, onun tərkibindəki güclü metilenli azot və bor birləşmələri azotun yarpaq hüseyrələrində udulmasına, sonra isə bütün bitki boyu sürətlə yayılmasına kömək edir. Bor bir çox kənd təsərrüfatı bitkiləri, o cümlədən tərəvəzlər, meyvələr, findıq bitkiləri, həmçinin yem bitkiləri üçün mühüm elementdir. “Nitro-26B” çox aşağı duzluluq indeksinə malikdir, bu da onu bir çox bitkilər üçün təhlükəsiz istifadə etmək imkanı verir və suyun aşağı səviyyəsində tətbiqinə şərait yaradır.

ƏSAS İSTİQAMƏTLƏR:
Yarpaqlar: “Nitro-26 B”-ni bütün əkin bitkiləri, tərəvəz və meyvələr, qoz-fındıq ağacları kimi daimi mədəni bitkilərdə azot və bor çatışmazlığını aradan qaldırmaq, böyümə və məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə yarpaqlara çiləməklə istifadə etmək olar. “Nitro-26B” damcı və ya hava vasitəsilə sprey şəklində bitkilərin üzərini tam əhatə edəcək qədər su ilə çiləməklə tətbiq edilir. Damcılı suvarmada vegetasiya dövrü boyu 3-6 dəfə olmaqla, 1 akra 1-4 qallon tətbiq edin. Meyvə və qoz-fındıq ağaclarına köklar fəal inkişaf etdiyi zaman tətbiq edilir. Digər bitkilər üçün tətbiq qaydalarına əlavə olunmuş genişləndirilmiş cədvəldən baxa bilərsiniz. Lazımi səthi örtmək üçün, əgər əlavə qeyd yoxdursa, kifayət qədər su ilə qarışdırın.
Gübrəli suvarma: “Nitro-26B” həmçinin torpa\a zolaqvari, birtərəfli; və ya suvarma sistemi vasitəsilə, çiləyici, tozlandırıcı, damcılı və ya mərkəzi ox şəklində çiləməklə verilə bilər.

UYĞUNLUQ:
Gübrə qarışıqları: “Nitro-26 B”-ni udulma, mənimsəmə və səmərəliliyi artırmaq üçün tərkibində N-P-K olan digər materiallarla kombinə etmək olar. O, kalium, fosfor tərkibli, bitkilərin mühafizəsi üçün vacib olan, azot mikrolelementləri ilə zənginləşdirən bir çox kimyəvi maddələrlə birləşə və onlarla uyğunluq təşkil edə bilir. Gübrəni qarışdırmazdan əvvəl hökmən tətbiq üzrə texniki materiallardan istifadə qaydalarını oxuyun. Digər məhsullarla qarışdıran zaman qarışıq məhlulun pH-nın 7 və daha yüksək olmasına əmin olun. Turşuluğu yüksək materiallarla qarışdırmayın. Tutumda kimyəvi maddələri qarışdırmazdan əvvəl, hər zaman müvafiq qatılıqları sınaqdan keçirin.

Diqqət:
“Nitro-26B” gübrəsini uğurla tətbiq etmək üçün aşağıdakı şərtlərə riayət etmək lazımdır. Bu təlimatlara əməl olunmaması, bitkinin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
⎫ “Nitro-26B”-dən bitkilərin optimal böyüməsi, ən yüksək rütubətlilik, orta temperatur və torpağın kifayət qədər nəmliyi daxil olmaqla uyğun şərtlərdə istifadə edin.
⎫ Səthin tam örtülməsi üçün kifayət edəcək qədər sudan istifadə edin.
⎫ Kimyəvi maddələri tutumda qarışdırmazdan əvvəl qabı test edin.
⎫ “Nitro-26 B”ni digər qidalandırıcı maddələr və pestisidlərlə qarışdırmazdan əvvəl suda həll edin. Digər qarışdırma prosedurlarını “Nitro-26B”ni suda həll edəndən sonra yerinə yetirmək lazımdır. Qarışdırılacaq maddələri bu ardıcıllıqla əlavə edin: 1. isladılan tozlar, 2. axıcı maddələr, 3. suda həll olan maddələr, 4. səthi-aktiv maddələr, 5. emulsiya əmələ gətirən konsentratlar.
⎫ Hər əlavədən əvvəl çalxalamaq lazımdır. Hər yeni maddəni əlavə etməzdən əvvəl ondan qabaqkının yaxşı qarışdığına əmin olun. Bütün qarışığı bir gündə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
⎫ “Nitro-26 B” ilə birlikdə istifadə etdiyiniz hər hansı pestisidin düzgün çiləmə müddətinin nəzərə alınmasına diqqət edin.

SAXLANMA VƏ RƏFTAR:
Saxlanma: İstənilən bitki növünə tətbiq edilən bütün maye gübrələr normal anbarlarda saxlanıla bilər və donma temperaturu onlara təsir göstərmir. “Nitro-26 B” pH 10-a malikdir.