preloader
ESSENTIAL® PLUS

ESSENTIAL® PLUS


100% Təbii Üzvi Torpaq Bərpaçısı və Kök Stimulyatoru 21L-amin turşusu ilə

• Torpağın strukturunu yeniləyir
• Mikrobioloji aktivlik üçün qıda mənbəyidir
• Kökün və Bitkinin Böyüməsini stimullaşdırır
• 21 L-Amin Turşusu tərkiblidir
• Digər rəqib məhsullardan daha çox qidalamdırıcı maddələrə malikdir

Zəmanətli təhlillər:
Ümumi Azot (N) – 1%
1% digər suda həll olan üzvi Azot
Həll olan Kalium (K20) – 1%
Dəmir (Fe) – 0.29%
Alınmışdır: Kalium-humat, balıq hidrolizatı, bitki cövhərləri, sadə və kompleks monosaxaridlər və Dəmir-Qlükoheptonat.
Tərkibində həmçinin Qidalandırıcı olmayan inqrediyentlər var
7% – Humid turşusu (Leonarditdən alınır)
10% – Sellüloza lifi
0.1% – Laminariya cövhəri (Ascophyllum nodosum)
0.1% – Laminariya cövhəri (Ecklonia maxima)
2% – Karbohidratlar
0.0025% – Təbii Nəmləndirici Agent
1.2% – Liqnin
3% – Mono/Disaxarid
2% – Külün tərkibi
13.17 mg/ lb – Riboflavin (B2)
0.314% – Vitamin (B6)
0.01% – Təbii Kök Maddəsi
4.45% – Ümumi L-Amin turşuları
0.77% L-Qlütamik turşusu
0.42% L-Prolin
0.40% L-Leysin
0.37% L-Asparagin turşusu
0.32% L-Alanin
0.28% L-Arginin
0.25% Qlisin
0.23% L-Valin
0.21% L-Leysin
0.21% L-Serin
0.18% L-Treonin
0.16% L-Fenilalanin
0.16% L-Izo-leysin
0.15% L-Tirozin
0.13% L-Histidin
0.11% L-sistin
0.10% L-Metionin
L-Carnozinin izi
% L-Citrulinin izi
% L-Beta-Alaninin izi
% L-Taurinin izi

Məhsulun xüsusiyyətləri:
Qallonda çəkisi – 8.99 funt
Litrdə çəkisi – 1.07 kq
pH – 5-6

ÜMUMİ MƏLUMAT

Məhsulun təsviri:

Essential bitki və bitki mənşəli məhsullardan əldə edilən, zəngin karbon mənbəyi olan 100% təbii üzvi maddədir. Essential bircinsli maddə kimi pasterizə və homogenizə edilir.

Hər inqrediyent üzvi parçalanmanın müxtəlif mərhələlərini (karbonun tez parçalanan formalarından daha mürəkkəb, kompleks parçalanma tələb edən birləşmələrinə qədər nəzərə alınmışdır) təmin etmək üçün seçilmişdir. Essential-n tərkibində 21 l-amin turşuları var ki, onlar da qidalandırıcı maddələrin mənimsənilməsinə kömək edir və bitkilərdə əsas maddələr mübadiləsini dəstəkləyir. O həmçinin torpaq mikroorqanizmləri üçün əlçatan qida mənbəyinə çevrilir. Aktiv, həll olan humin turşusunun yüksək qatılıqları, humus və sellüloza lifi üzvi maddələri kasadlaşmış torpağın bərpasına kömək edəcək. Essential kasıb və ya torpaqaltı qatda vəziyyəti pisləşən torpağı yaxşılaşdıracaq. Essential N-P-K gübrələri üçün əlçatmaz olan monosaxaridlər, 21 amin turşuları və qidalandırıcı maddələr vasitəsilə bitkinin fiziologiyasını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.

Mikrobioloji mühit üçün qida mənbəyi:

Faydalı mikroorqanizmlərin yaşaması və çoxalmasında qida mənbəyi kimi üzvi maddələrə ehtiyacları var. Essential-ın tərkibindəki yüksək miqdarda karbon gec parçalanmaqla, üzvi maddəni bərpa edərək geriyə – torpağa qaytarır.  Bu xüsusilə yüklənmiş şəhər şəraitində, qolf meydançalarında, villalarda, korporativ istirahət məkanlarında və digər qulluq edilən landşaftlarda vacibdir.

Bitkilərin fiziologiyasını yaxşılaşdırır:

Torf, ağaclar, dekorativ bitkilər, tingliklər və istixanaların yaxşı vəziyyətdə olması üçün N-P-K gübrələrindən daha güclü və çox miqdarda qidalandırıcı maddələrə ehtiyacları var. Essential-n tərkibində olan vitaminlər, fermentlər, karbohidratlar, monosaxaridlər, amin turşuları və iki yosun mənbəyi:  Ascophyllum nodosum və Ecklonia maxima köklərin maksimal uzanması və şaxələnməsi üçün misilsizdir. Bu qidalandırıcı maddələr bitki tərəfindən mənimsənilir və onun böyüməsində, həyat qabiliyyətində, stressə qarşı davamlılığında istifadə olunur. Essential-n tərkibində bitkilərin böyüməsi üçün təbii biostimulyatorlar var, onlar hüceyrələrin bölünməsinə, köklərin inkişafına və toxumların böyüməsinə kömək edir.

Torpağın strukturunun yenilənməsi:

Essential-ın tərkibindəki yüksək faizli aktiv, həll olan humat birləşmələri, bitki cövhərləri, sellüloza lifi və təbii nəmləndirici agent sağlam torpağın saxlanılmasında həlledici rola malikdir. Zəifləmiş torpağa üzvi maddələri geri qaytarmaqla ən mürəkkəb torpaq şəraitini belə yaxşılaşdırmaq mümkündür. Bu inqrediyentlər həmçinin sıxılmanı azaldır və kation mübadiləsi imkanlarını yaxşılaşdırır.

 

Tətbiqə dair tövsiyələr:

Essential 100% həll olduğundan yarpaqlara çilənməsi, torpağa vurulmas və ya suvarma sistemləri vasitəsilə tətbiqi mümkündür. Essential işçilərə qənaət etmək məqsədilə digər texniki materiallarla qarışdırıla və bir tətbiqlə çilənə bilər. Essential-dan bütün torf bitkilərində, kollarda, ağaclarda, həmişəyaşıl və cicəkləyən bitkilərdə, məhdud sayda yetişdirilən ərzaq bitkilərində istifadə etmək olar.

 

Təklif edilən istifadə sahələri:

USGA Spec Kol və Yaşıllıq: Essential müntəzəm texniki xidmət proqramının vir hissəsi kimi torpaqda üzvi maddələrin miqdarının artırılmasında və faydalı torpaq mikroorqanizmlərinin istifadəsində əhəmiyyətli hesab edilməlidir. Essential yeni qurulmuş tingliklərdə və yaşıllıqlarda kation mübadiləsini sürətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Essential-dan müntəzəm istifadə qumluq torpaqlarda qidalandırıcı maddələrin saxlanması qabiliyyətini artırır. Essential toxumların böyüməsini və köklərin inkişafını yaxşılaşdırır.

Gilli torpaqlar: Gilli torpaqlarda üzvi maddənin olmaması tez-tez sıxlaşmaya və qıdalandırıcı maddə çatışmazlığı problemlərinə səbəb olur. Üzvi maddənin yüksək qatılığı və təbii nəmləndirici agent torpağın strukturuna nüfuz edə və onun bərpasına başlaya bilər. Essential-ı vegetasiya dövrü boyu tətbiq edin. Aerasiya edəndən və ya əlavə qidalandırdıqdan sonra yubanmadan tətbiq edin.

80 Lafayette Avenue White Plains NY 10603 (800) 648-7626 www.GrowthProducts.com

Qazonlara qulluq və Landşaft dizaynı: Essential-dan adi gübrələmə proqramı ilə və ya təbii üzvi proqram tələb olunduqda ayrıca məhsul kimi istifadə etmək lazımdır. Essential dəyişdirilmiş və ya humus qatı pozulmuş bütün bərpa edilmiş və yenidən qurulan sahələrə tətbiq edilməlidir.

Ağaclara qulluq: Şəhər şəraitində əkilmiş ağaclar və dekorativ bitkilər çox vaxt qulluq zamanı bərpa olunan üzvi maddələrdən məhrumdurlar. Essential-dan il boyu ağaclara qulluq, maye və həll edilən gübrələmə proqramlarının yaxşılaşdırılması zamanı  istifadə etmək olar. Stress problemlərini azaltmaq üçün Essential-dan yayda istifadə daha məqsədəuyğundur. Yeni əkilmiş ağacların və dekorativ bitkilərin əksəriyyətinə Essential tətbiq edilməlidir. Transplantların köklərin inkişafının dəstəklənməsi, faydalı qıdalı maddələrdən istifadənin yaxşılaşdırılması və karbohidratların saxlanılması üçün əlavə qulluğa ehtiyacları var. Essential tinglərin şok vəziyyətini azaldar və köklərin böyüməsini stimullaşdırar. Qazıntı və tikinti sahələrində Essential-dan adi normadan iki qat artıq istifadə etmək lazımdır. Bitkilərin stress və məhvinə gətirib çıxaran bərpa, sıxlaşma və mikrobioloji aktivliyin olmaması kimi problemlərin qarşısını almaq üçün istifadə edin.

Saxlanma və Rəftar:

Essential-I adi anbar şəraitindəsaxlamaq lazımdır. Birbaşa düşən günəş şüalarından və uzun müddətli 95° yuxarı temperaturda saxlamaq olmaz. İstifadədən sonra qapağı dəyişin. Heç vaxt  açıq  havada  saxlamayın.  Essential-ın tərkibində yüksək faizdə bərk hissəciklər olduğundan, onların istifadədən əvvəl möhkəm qarışdırılması və ya çalxalanması vacibdir. Essential təbii üzvi məhsullardan hazırlandığından istifadəsi və onunla rəftar təhlükəsizdir. Essential gübrələr və texniki maddələrlə uyğunluq təşkil edir.